Център за професионално обучение

Габрово

Готвач

Курсове за готвачи

Фризьор

Курсове за фризьори

Маникюрист

Курсове за маникюрист

Електротехник

Курсове за електротехници

Зидар

Курсове за зидари

Дърводелец в строителството

Курс за дърводелец

За целите на своята дейност като заведение за доболнична медицинска помощ и търговско дружество, ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово,  обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото и/или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за спазване на професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно следните въпроси:

1.     Кой е администратор на личните данни

2.     На кои физически лица личните данни се обработват от дружеството

3.     За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни

4.     На кого се предават или разкриват личните данни

5.     Сроковете за съхранение на личните данни

6.     Мерките за гарантиране на сигурността на данните

7.     Правата на лицата и начина за тяхното упражняване

Администратор на личните данни

Администратор на личните данни е ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово,  със седалище и адрес на управление: п.к. 5300 гр. Габрово, ул. „Венера” № 31;  тел. 066 808 592

По въпроси за защита на личните данни може да получите информация от дружеството на електронна поща cpo_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

или телефон +359 66 808 592

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово обработва лични данни относно следните категории физически лица:

·       Курсисти  или кандидати за обучение за квалификация, преквалификация и опресняване на знанията по различни професии и специалности  - и на свързани с тях лица;

·         Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаващи се служители;

·         Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Цели на обработване

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

·         Предоставяне  на обучение за курсисти  - за квалификация, преквалификация и опресняване на знанията по различни професии и специалности 

·         Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;

·         Гарантиране сигурността на клиентите, служителите и имуществото чрез регистрация и контрол на достъпа;

·         Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайт и IT системи на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.

Правни основания за обработване

ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово, обработва специални категории лични данни, като лични данни на курсистите  във връзка с издаването на държавни образци докумети за квалификация,  данни за здравословното състояние, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:

·         За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

·         За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;

·         При наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

Дружеството обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

Законови задължения на дружеството;

·         Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

·         Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;

·         Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

На кого се предават или разкриват личните данни

ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово предоставя лични данни на:

·         Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, НАПОО, МОН, НАП, НОИ и др.;

·         Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системи.

Във всички тези случаи ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

Предаване на лични данни в трети държави

Срокове на съхранение на личните данни

Личните данни на клиентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната учебна  документация.

Личните данни на кандидати за работа, които не са одобрени за назначаване в Дружеството, се съхраняват за срока, определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни,  от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период с цел отправяне на предложения за работа само при наличие на съгласие на кандидата в писмена форма.

Записите от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 5 (пет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

Сигурност на личните данни

ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение в писмена форма от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД – гр. Габрово, има следните права:

·         право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

·         право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

·         право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание (право да бъдеш забравен), ако това не противоречи на изискванията за съхраняване на отчетната документация за квалификацията на лицето по Закона на МОН.

·         право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

·         право на преносимост на лични данни, които го засягат и които то е предоставило на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

·         право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.       

Онлайн достъп до разчитанията на образни изследвания и лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. С цел защита на личните данни, идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят от конкретният субект на лични данни чрез подаване на писмено заявление на адрес: п.к. 5300, гр. Габрово, ул. Янтра № 8. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на посочения електронен адрес: cpo_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.